روش های پرداخت

بانک پاسارگاد:
شماره حساب: 2718003160101 و شماره کارت: 5022291003782388 به نام ولی اله جهانگیر

بانک ملت:
شماره حساب: 2016014512 و شماره کارت: 6104337873127797 به نام ولی اله جهانگیر